Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zaproszenie do udziału w projekcie „Małopolscy- warsztaty historyczne dla seniorów z Zakliczyna” – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Zaproszenie do udziału w projekcie „Małopolscy- warsztaty historyczne dla seniorów z Zakliczyna”

Zaproszenie do udziału w projekcie !

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór uczestników do nowego projektu pn. „Małopolscy – warsztaty historyczne dla seniorów z Zakliczyna”. Jego celem jest wzbudzenie zainteresowania historią oraz odkrywanie dziedzictwa kulturowego obszaru południowo-wschodniej Polski wśród osób starszych. Projekt w sposób innowacyjny, atrakcyjny, dopasowany treścią i formą do możliwości osób starszych rozwija zainteresowania seniorów oraz kształtował postawy patriotyczne i obywatelskie. Okres realizacji projektu obejmuje 10 miesięcy ( od sierpnia 2023 do maja 2024) podczas, których uczestnicy poznają historię, kulturę, geografię, zasoby i piękno przyrody dwunastu wybranych gmin/miast województwa śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Każdy miesiąc realizacji warsztatów będzie tematycznie poświęcony innej gminie.

Działania projektowe będą miały formę warsztatową teoretyczną – wykłady i praktyczną – wyjazdy. Warsztaty przeprowadzone będą w bardzo atrakcyjnej formie, przy użyciu dostępnych edukacyjnych środków multimedialnych. Prowadzone będą kompatybilnie z warsztatami praktycznymi, czyli treści warsztatów praktycznych (np. historia, miejsca historyczne czy przyrodnicze konkretnej gminy) będą omawiane teoretycznie bezpośrednio przed wyjazdem grupy na szlak historyczny, jako wprowadzenie i przygotowanie merytoryczne wizyty.

Do udziału w projekcie zapraszamy 50 osób spełniających poniższe kryteria:

a) osoba w wieku 60+ ,

b) miejsce zamieszkania – Miasto, Gmina Zakliczyn,

Po spełnieniu powyższych kryteriów o przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa. W sytuacji rezygnacji z udziału w projekcie z powodu zdrowia lub innych wydarzeń losowych jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Rekrutacja prowadzona będzie 2 razy w tygodniu w środy i piątki w Biurze Projektu Wesołów 39, 32-840 Zakliczyn (budynek Świetlicy Wiejskiej) w godzinach od 8:30 do 13:30 od 01.08.2023 do 31.08.2023 r. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans w tym równości płci. Ponadto informacje na temat realizacji projektu i rekrutacji można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 697 093 074 oraz w formie e-mailowej pod adresem  b.zychowska@sfop.org.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!