Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Członkowie – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Członkowie

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom tego potrzebującym, ludziom starym, chorym, opuszczonym, bezdomnym, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, niepełnosprawnym, bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem, dotkniętym klękami żywiołowymi, jak i również uświadomienie społeczeństwa o ciążącej na nim odpowiedzialności za innych, wspomaganie samorządowych placówek oświatowych oraz wspieranie edukacji uzdolnionej i utalentowanej młodzieży. Towarzystwo prowadzi placówkę w zakresie stacjonarnej opieki dla seniorów – Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie.

 
 


Ochotnicza Straż Pożarna w Zakliczynie

Misją Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie jest ratowanie życia, zdrowia oraz mienia wszystkich którzy znajdą się w takiej potrzebie. W tym czasie OSP Zakliczyn liczy 20 czynnych strażaków oraz 10 wspierających.

 
 
 
 


Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach

Celem Stowarzyszenia jest dbałość o interesy wszystkich osób niepełnosprawnych w szczególności mieszkających w domu pomocy społecznej w Stróżach oraz na terenie gminy Zakliczyn, ich rodzin i opiekunów, wspieranie rozwoju fizycznego i osobowego osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie aktywnego i godnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Stowarzyszenie prowadzi placówkę w zakresie opieki stacjonarnej dla kobiet psychicznie chorych – Dom Pomocy Społecznej w Stróżach oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach jako formę rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Tarnowie

Stowarzyszenie powstało w 1974 roku. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie to organizacja powołana przez rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Członkami Stowarzyszenia są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, szczególnie z Zespołem Downa, porażeniem okołoporodowym, z porażeniem mózgowym, autyzmem, ze sprzężonym kalectwem, z dysfunkcją ruchową, oraz ich rodzice, członkowie ich rodzin, prawni opiekunowie, przyjaciele i profesjonaliści pracujący dla ich dobra. Głównym celem działalności PSONI – Koło w Tarnowie jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi pięć placówek na terenie Tarnowa, tj Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Kolorowy Zakątek” dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej − Ośrodek Wczesnej Interwencji – dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, które potrzebują stymulacji rozwoju oraz specjalistycznej terapii, Warsztat Terapii Zajęciowej – wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy wymagają pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz Mieszkania Chronione – wsparcie dla kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób usamodzielnianych.
 


Fundacja „Otwórz się na świat” w Tarnowie

Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu i Zawodowemu „Otwórz się na świat działa od 2012 roku. Głównym celem Fundacji jest wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z zaburzeniami psychicznymi z regionu tarnowskiego m.in mieszkańców tarnowskich i powiatowych domów pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, a także inne osoby niepełnosprawne potrzebujące wsparcia oraz ich rodziny. W 2013 roku Fundacja była podmiotem współtworzącym pierwszą w regionie tarnowskim spółdzielnię socjalną osób prawnych. W 2014 roku Fundacja Otwórz się Na Świat przystąpiła do Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. W ramach SFOP przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w międzynarodowych konferencjach i sympozjach w ramach Samaritan Internacional. Fundacja ściśle współpracuje z tarnowskim kołem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, udzielając wsparcia podopiecznym prowadzonego przez PSONI Domu Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Przedszkola Specjalnego. Fundacja współpracuje również z Urzędem Miasta Tarnowa i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie (m.in przy organizacji miejskich obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, organizacji festynów integracyjnych, zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych itd).