Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn

„Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn”

Istotą projektu jest stworzenie w gminie Zakliczyn miejsca, gdzie będziemy mogli zapewnić osobom starszym dzienną opiekę i aktywizację, mających na celu pozostawienie ich jak najdłużej w miejscu zamieszkania i stanowienie istotnego wsparcia w ich codziennym funkcjonowaniu, a także funkcjonowaniu ich rodzin. Opracowana oferta wsparcia służyć ma temu by starsze osoby osiągnęły i maksymalnie długo utrzymywały optymalny poziom samodzielności i aktywności. Celem głównym projektu jest podniesienie dostępu do usług opiekuńczych i aktywizujących starsze osoby z terenu gminy Zakliczyn.

Zakres wsparcia obejmuje:

  • usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne,
  • usługi aktywizująco-usprawniające
  • usługi wspomagające.

Uczestnikami projektu będą osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego zamieszkujące gminę Zakliczyn w wieku powyżej 60 roku życia.

5 spośród 20 miejsc w Centrum dedykowane będzie osobom po udarach mózgu, z chorobą Parkinsona, Alzheimera, Picka, Huntingtonna lub z innymi zespołami otępiennymi. Istotnym uzupełnieniem oferty Centrum będzie miejsce okresowego (maksymalnie 3 miesięcznego w danym roku) całodobowego pobytu co przyczyni się do zbudowania w lokalnej społeczności kompleksowej oferty wsparcia.

Wsparcie każdej z osób będzie miało charakter zindywidualizowany (opisany w Indywidualnym Planie Działania – IPD) a czas pracy placówki będzie dostosowany do potrzeb grupy docelowej (co do zasady 8 h dziennie we wszystkie dni robocze, dodatkowo bez ograniczeń czasowych w odniesieniu do miejsc okresowego całodobowego pobytu).

Centrum będzie prowadzone przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Zakliczyn – GOPS.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie; Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

 

STATUT Centrum

REGULAMIN REKRUTACJI Centrum aktywizacji i opieki seniora.docx