Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Małopolski Tele-Anioł – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Małopolski Tele-Anioł

                      

Teleaniol-360.jpg

Małopolski Tele-Anioł to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. „Małopolski Tele-Anioł” realizowany jest przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego. Program adresowany jest do osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, zamieszkujących województwo małopolskie.

W ramach projektu zorganizowano system opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kluczowym elementem projektu jest Centrum Teleopieki, które powstało na terenie województwa małopolskiego. Docelowo wsparcie w postaci usług teleopiekuńczych otrzyma 10 000 uczestników.  Podopieczni otrzymają bezpłatnie opaskę na nadgarstek, a wciśnięcie przycisku SOS umożliwi natychmiastowe połączenie z Centrum. Zgłoszenia pomocy odbierać będą ratownicy medyczni, wykwalifikowani asystenci teleopieki, oraz psycholodzy. Zastosowane w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” rozwiązania techniczne pozwalają na szybkie wezwanie pomocy w każdych okolicznościach – niezależnie od tego czy potrzebna jest pomoc medyczna, zagrożone jest bezpieczeństwo czy po prostu potrzebne jest wsparcie. Całkowity koszt projektu to ponad 38 mln zł, z czego blisko 32,5 mln zł stanowią środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kto może skorzystać z pomocy?

Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem, tj.:

– osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

– osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

– osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

– osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

– osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa);

– osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.do końca października br. Przewiduje się, że w ramach niego zostanie wyłonionych 5 tysięcy niesamodzielnych osób.

Gdzie złożyć wniosek?

 Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie z naszego regionu proszone są o zgłaszanie się do budynku Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul J. Malczewskiego 15, pokój nr 6.

 Lub osobiście w jednym z miejsc:

Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter),

Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter),

Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków (parter),

w innych lokalizacjach urzędu marszałkowskiego.

W biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania:

Biuro projektu Lidera –ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 61-60-611 e-mail: teleopieka@umwm.pl

Biuro projektu Caritas Diecezji Kieleckiej – Zespół Placówek Caritas w Proszowicach ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice, pok. nr 1, I piętro, tel. 883 316 158

Biuro projektu Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. nr 5 e-mail: teleaniol.malopolska@gmail.com

Za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu) na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja – Małopolski Tele-Anioł”.

Elektronicznie: dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.