Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekt CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Projekt CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus

W maju 2020 ruszył projekt „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”, prowadzony przez Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych (SFOP) w partnerstwie z Gminą Zakliczyn, Gminą Gromnik oraz Gminą Wojnicz.

Grupę docelową stanowią osoby niesamodzielne  w wieku 60+, nieaktywne zawodowo, które ze względu na wiek, zły stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

W ramach projektu będą działać dwa Centra aktywizacji i opieki seniorów:

  • Centrum aktywizacji i opieki seniorów w miejscowości Kończyska, którego działania są kontynuowane, będzie przeznaczone dla 30 osób w tym dla 20 osób z Gminy Zakliczyn oraz 10 osób z Gminy Gromnik. Ponadto 5 z 30 miejsc dedykowane będzie osobom po udarach mózgu, z chorobą Parkinsona, Alzheimera, Picka, Huntingtonna lub z innymi zespołami otępiennymi.
  • Centrum w miejscowości Wielka Wieś będzie przeznaczone dla 20 osób z Gminy Wojnicz w wieku 60+, których stan zdrowia będzie wskazywał na objecie ich wsparciem.

Centrum będzie świadczyło swoje usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

 Podstawowy zakres usług świadczonych przez nasze Centra obejmuje usługi :

a) o charakterze bytowym:

– zapewnienie miejsca pobytu przystosowanego do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu,

– zapewnienie dwóch posiłków dziennie, dostosowanych do potrzeb dietetycznych uczestników, w tym śniadanie i obiad,

– stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów (kawa, herbata, woda),

-dowóz i odwóz z Centrum

b) o charakterze opiekuńczym:

– tworzenie domowej atmosfery,

– pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,

c) o charakterze wspierającym:

– organizacja czasu wolnego,

– umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych (w tym m.in. zajęcia terapeutyczne, zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, zajęcia ułatwiające samodzielne funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu społecznym, rozwój pasji i zainteresowań, itp.),

– zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich (w tym m.in. zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych oraz spotkaniach okolicznościowych, itp.),

– kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej,

– zapobieganie uzależnieniom i ich skutkom w sferze osobistej i w sferze społecznej,

– stworzenie warunków do:

* rozwoju samorządności uczestników Centrum,

* samopomocy uczestników,

* rozwoju integracji pomiędzy seniorami a środowiskiem lokalnym,

* wolontariatu międzypokoleniowego,

d) pracę socjalną:

– rozwijanie kontaktów z rodziną uczestnika oraz otoczeniem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i stałego monitoringu kondycji zdrowotnej seniorów zostanie zagwarantowany dostęp do usług pielęgniarskich, psychologicznych i fizjoterapeutycznych.

Istotnym uzupełnieniem projektu CAOS+ będą mieszkania wytchnieniowe, znajdujące się obok Centrum aktywizacji i opieki seniorów w Kończyskach. Z tej formy wsparcia będą mogli skorzystać mieszkańcy z  gminy Zakliczyn, gminy Wojnicz, gminy Gromnik. Osoba przebywająca w mieszkaniu będzie miała zorganizowaną opiekę całodobową. Z usługi wytchnieniowej będą mogły skorzystać osoby na okres od 1 tygodnia do max. 3 miesięcy (w danym roku).

Potrzebę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych można zgłosić osobiście lub przez osoby trzecie, w szczególności członków rodziny lub każdej innej osoby, która zauważy w środowisku potrzebę udzielenia takiej pomocy :

– w biurze projektu SFOP, Wesołów 39, 32-840 Zakliczyn tel. 697 093 074, na adres e-mail: b.zychowska@sfop.org.pl

– GOPS w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 15, 32-840 Zakliczyn  tel. 665 22 75  wew. 15

– GOPS w Wojniczu, ul. Krzywa 16, 32-830 Wojnicz  tel. 14 679 00 30, 791 130 566, 786 130 566

– GOPS w Gromniku, ul. Krynicka 3, 33-180 Gromnik  tel. 651 42 30

 

Projekt „CAOS+  Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie; Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 690 801,35 zł

Plakat CAOS+