Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekty z programu ASOS – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Projekty z programu ASOS

„Dobry Samarytanin”

Projekt realizowany było od kwietnia od grudnia 2015 roku. Projekt skierowany był do 20 osób w wieku 60+, mieszkańców gm. Zakliczyn. Działania projektu „Dobry Samarytanin” miały przygotować jego uczestników, pod względem merytorycznym i praktycznym do samopomocy (grupa wsparcia) oraz pracy wolontariackiej z osobami poszkodowanymi przez III Rzesze z terenu Małopolski, beneficjentami SFOP w projekcie „Wsparcie i aktywizacja społeczna osób poszkodowanych przez nazizm w regionie Małopolski”. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia w obszarach opieki specjalistycznej (opieka środowiskowa), ekonomii (świadomość konsumencka) oraz integracji społecznej. Przeszkoleni uczestnicy projektu, po jego zakończeniu wykorzystują zdobyte umiejętności we wsparciu pracą wolontariacką podopiecznych SFOP – osoby pokrzywdzone przez III Rzesze, gdyż wychodzimy z założenia, że najlepszym wolontariuszem w pracy z seniorem jest drugi senior. Dodatkowo działania projektowe miały również na celu integrację społeczną osób starszych na terenie gminy Zakliczyn. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu ASOS na lata 2014 – 2020.

„SamVIP. Samarytańskie Warsztaty Integracyjno – Pomocowe”

Projekt realizowany było od czerwca do grudnia 2016 roku. Działania projektowe skierowane były do 30 seniorów ( w wieku 60 lat i więcej): 10 seniorów należących do Związku Polaków Pokrzywdzonych przez III Rzeszę z województwa małopolskiego oraz 20 seniorów z terenu gminy Zakliczyn, którzy chcieli brać udział w warsztatach przygotowujących do roli wolontariusza, a ukierunkowane były na aktywizację społeczną tych osób. Główny nacisk kładziony był na integrację pokoleniową, przez co chcieliśmy wspomóc wzajemny kontakt na linii osoba pokrzywdzona – Senior wolontariusz. Realizacja projektu miała również na celu przygotować jego uczestników pod względem merytorycznym i praktycznym do samopomocy oraz pracy wolontariackiej na rzecz osób poszkodowanych przez III Rzesze Niemiecką z terenu Małopolski jak i integrację i wsparcie społeczne dla tych osób. SamVIP przeprowadzony był w bardzo atrakcyjnej formule warsztatowej. Uczestniczący w projekcie seniorzy poza uzyskaniem odpowiednich do pracy wolontariusza kompetencji i umiejętności otrzymali wsparcie swej aktywności społecznej m.in. wyjścia do kina, teatru, na koncerty, wystawy, wycieczki. Odbyły się również poglądowe wizyty studyjne w instytucjach i ośrodkach, które maja doświadczenie w świadczeniu usług pomocowych dla osób najbardziej potrzebujących. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu ASOS na lata 2014 – 2020.

 

„Szlachetny Samarytanin” 

Projekt realizowany jest od kwietnia do grudnia 2019 roku. Uczestnikami projektu „Szlachetny Samarytanin – warsztaty świadomości wolontariatu dla osób starszych z terenu Gminy Zakliczyn” jest grupa 30 osób w wieku 60+, mieszkańców Gminy Zakliczyn, którzy chcą zdobyć niezbędne umiejętności i narzędzia do wsparcia podopiecznych „Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn” prowadzonego przez SFOP. Realizacja projektu jest dla uczestników wielką zachętą i przygodą z wolontariatem, która daje im świadomość jak pomagać i jaką satysfakcję przynosi bezinteresowne wsparcie drugiemu człowiekowi. Dzięki realizacji projektu jego uczestnicy zdobędą kompetencje, narzędzia i świadomość niezbędną do pracy wolontariackiej z seniorami, podopiecznymi Centrum. Zyskają nowe doświadczenia, zostaną zaangażowani i zaktywizowani do bardzo szlachetnej działalności, która przyniesie im wielką satysfakcję. Dodatkowo działania integracyjne przewidziane w ramach realizacji projektu wpływają doskonale na zdrowie i samopoczucie wszystkich uczestniczących w nim seniorów, poprawią ich świadomość i kompetencje społeczne . Zapotrzebowanie na aktywizację społeczną seniorów w woj. małopolskim jest bardzo duże, dodatkowo ogromne jest też zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych, świadomych wolontariuszy, mających doświadczenie życiowe i potrafiących bez wątpienia znaleźć wspólny język z potrzebującymi pomocy i wsparcia seniorami, podopiecznymi Centrum.