Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wypożyczalnia rowerów elektrycznych – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Wypożyczalnia rowerów elektrycznych

Logo Fundusze Europejskie              Logo Rzeczpospolita Polska           logo Unii Europejskiej

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z Gminą Zakliczyn uruchomiła  bezpłatną wypożyczalnię rowerów elektrycznych. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wypożyczalnia mieści się w Centrum aktywizacji i opieki seniorów w Kończyskach 85. Z rowerów elektrycznych mogą korzystać osoby, które ukończyły w przypadku kobiet – 60 lat, w przypadku mężczyzn – 65 lat. Przy czym z wypożyczalni rowerów elektrycznych korzystać mogą nieodpłatnie wyłącznie mieszkańcy miasta Zakliczyn. Do dyspozycji seniorów jest 5 egzemplarzy rowerów elektrycznych różnych typów.

Wypożyczenie rowerów elektrycznych wymaga spełnienia przez wypożyczającego łącznie następujących warunków:

1) złożenie pisemnego oświadczenia o miejscu zamieszkania na terenie miasta Zakliczyn (rozumiane jako miejsce stałego pobytu);

2) złożenie pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze, o umiejętności jazdy na rowerze, o posiadaniu wymaganych przepisami prawa uprawnień oraz o znajomości przepisów ruch drogowego;

3) ukończony wiek: w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat;

4) przedstawienie ważnego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, itp.);

5) osoba wypożyczająca i użytkująca rower elektryczny nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami;

6) podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7) podpisanie karty wypożyczenia roweru elektrycznego, która jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy, jak również zapoznanie się i akceptację Regulaminu korzystania z wypożyczalni.

Projekt  realizowany od 12.05.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.