Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Statut – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Statut

Statut Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych, zwana dalej Federacją, jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr. 20, poz. 104 z późn. zm.)

§ 2

Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Federacji jest Zakliczyn, powiat tarnowski.

§ 4

Federacja posiada osobowość prawną.

§ 5

1. Federacja nie ponosi odpowiedzialności za działalność poszczególnych organizacji członkowskich oraz za zobowiązania z niej wynikające.
2. Federacja może udzielać pomocy także organizacjom nie będącym członkami Federacji.
3. Federacja może współpracować z organizacjami międzynarodowymi jak również być członkiem takich organizacji,
4. Federacja może tworzyć filie, oddziały, zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji.
5. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6

Celem Federacji jest podejmowanie działań w zakresie:
1) podnoszenia poziomu sprawności działania organizacji pozarządowych oraz poprawy warunków ich funkcjonowania,
2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
3) działalności charytatywnej;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
7) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej;
9) nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
10) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
11) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
12) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
13) ratownictwa i ochrony ludności;
14) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
15) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16) promocji i organizacji wolontariatu;
17) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, w zakresie określonym w pkt. 1-16;
18) dostarczanie innowacyjnych rozwiązań wspierających niezależność życia osób starszych, samotnych oraz wszystkich innych potrzebujących wsparcia;
19) opieki nad osobami starszymi, samotnymi bądź każdą inna osobą wymagającą opieki.

§ 7

Federacja realizuje swoje cele poprzez wszelkiego rodzaju działalność określoną w § 6, wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe, a w szczególności:
1) prowadzenie działalności szkoleniowej oraz informacyjno-wydawniczej,
2) prezentowanie opinii członków Federacji wobec organów władzy państwowej i samorządowej oraz innych instytucji i organizacji,
3) wnioskowanie i opiniowanie aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie organizacji pozarządowych,
4) promowanie działalności organizacji pozarządowych oraz wartości na jakich ta działalność się opiera,
5) inicjowanie i wspieranie procesu powstawania organizacji pozarządowych,
6) opracowanie form i sposobów zaspokajania potrzeb finansowych organizacji pozarządowych,
7) koordynowanie wspólnych projektów podejmowanych przez poszczególne organizacje członkowskie.
8) organizowanie i wspieranie wolontariatu,
9) organizacyjne i finansowe wspieranie działalności statutowej poszczególnych organizacji członkowskich,
10) współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami, także międzynarodowymi, poprzez wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności i wspólne przedsięwzięcia,
11) organizację konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów zgodnych z działalnością statutową Fundacji;
12) udostępnienie platformy wymiany doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa, profilaktyki oraz jakości życia poprzez organizowanie wizyt studyjnych w kraju i za granicą;
13) organizowanie i finansowanie zakupu urządzeń wspierających niezależność życia osób starszych, samotnych i każdych innych wymagających opieki;
14) zapewnienie profesjonalnego systemu teleinformatycznego celem poprawy jakości i komfortu życia oraz poczucia bezpieczeństwa osób starszych, samotnych bądź wszystkich innych wymagających opieki;
15) budowę i prowadzenie ośrodków opieki przeznaczonych dla pensjonariuszy oraz zapewnienie spokojnego i godnego życia przebywającym tam osobom;
16) tworzenie w ośrodkach opiekuńczych warunków zapewniających spokojne i godne życie przebywającym w nich osobom;
17) świadczenie usług opiekuńczych i terapeutycznych osób starszych, samotnych bądź wszystkich innych wymagających opieki;

Rozdział III
Członkowie

§ 8

Członkami Federacji mogą być organizacje pozarządowe, które zadeklarują pisemnie swój udział w Federacji.

§ 9

Organizacje członkowskie uczestniczą w działalności Federacji poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli.

§ 10

Poszczególne organizacje członkowskie desygnują trzech swoich przedstawicieli, wspólnie realizujących prawa przynależne członkowi Federacji.

§ 11

Formę i tryb udzielenia upoważnienia regulują odpowiednie przepisy, wiążące poszczególne organizacje członkowskie.

§ 12

Każda organizacja członkowska dysponuje jednym głosem na Walnym Zebraniu.

§ 13

Przedstawiciele organizacji członkowskiej mają prawo:
1) uczestniczyć w pracach Federacji,
2) zgłaszać wnioski i opinie do władz Federacji
3) być wybieranym do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji.

§ 14

Organizacja członkowska ma prawo:
1) uczestniczyć we wszelkich przedsięwzięciach podejmowanych przez Federację,
2) używać oznaczeń oraz logo Federacji.

§ 15

Członkostwo w Federacji ustaje w razie:
1) pisemnego złożenia rezygnacji z członkostwa,
2) rozwiązania organizacji członkowskiej,
3) wykluczenia przez Walne Zebranie na skutek działania sprzecznego z postanowieniami Statutu.

§ 16

Członkowie Federacji zobowiązani są do:
1) realizacji celów Federacji,
2) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez władze Federacji,
3) opłacania składek członkowskich, których wysokość ustala uchwałą Zarząd Federacji.

§ 17

W pracach Federacji, za zgodą Zarządu, mogą uczestniczyć bez prawa członkostwa inne podmioty, nie spełniające warunków określonych w § 8.

Rozdział IV
Władze Federacji

§ 18

Władzami Federacji są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd Federacji,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja wszystkich organów władzy Federacji trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie zadecyduje inaczej.

§ 20

1. Członkowie wszystkich władz Federacji pełnią swoje funkcje społecznie.
2. W Walnym Zebraniu uczestniczy po 3 przedstawicieli z każdej organizacji członkowskiej, wybranych zgodnie z § 9.
3. Wykonują oni uprawnienia każdej organizacji do jednego głosu na Walnym Zebraniu.

§ 21

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Federacji.
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku lub każdorazowo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Federacji.
3. Walne Zebranie zwoływane w wyniku złożenia prawomocnego wniosku musi się odbyć w ciągu sześciu tygodni od jego złożenia.
4. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym (chyba, że zadecyduje inaczej), w obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, z wyjątkiem przypadków, kiedy Statut stanowi inaczej. W drugim terminie uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów obecnych członków.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie programów działania Federacji i przyjmowanie sprawozdań z ich wykonania,
2) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Federacji,
3) zatwierdzanie budżetu i sprawozdań finansowych,
4) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w kwestii przyznania i odebrania członkostwa w Federacji,
5) wybór i odwołanie w głosowaniu jawnym Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej, chyba że Walne Zebranie zadecyduje inaczej,
6) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
7) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
8) uchylanie uchwał Zarządu w razie ich sprzeczności z prawem lub postanowieniami Statutu.

§ 23

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia pisemnie członków Federacji co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.

§ 24

W okresie między Walnymi Zebraniami Federacji naczelną władzą Federacji jest Zarząd, który kieruje jej pracami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.

§ 25

1. Zarząd Federacji składa się z 3 do 7 członków.
2. Zarząd Federacji wybiera ze swego grona prezesa, zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Federacji lub jego zastępca nie
rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje się także na
wniosek 1/3 członków Zarządu.

§ 26

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym inni członkowie Federacji oraz osoby zaproszone przez Zarząd. Z urzędu w posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej Komisji.

§ 27

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jego zastępcy. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa (w razie jego nieobecności – zastępcy).

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością Federacji zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania,
2) prowadzenie rejestru członków Federacji, ich przyjmowanie i wykluczanie,
3) podejmowanie uchwał w sprawie: zwołania, trybu przeprowadzenia i planowanego porządku posiedzenia Walnego Zebrania,
4) powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych,
5) powoływanie komisji, zespołów i sekcji,
6) ustalanie budżetu, preliminarzy, generalne zarządzanie majątkiem,
7) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania,
8) udzielanie upoważnień członkom Zarządu Federacji do reprezentowania Federacji na zewnątrz,
9) uchwalanie wysokości składek członkowskich Federacji.

§ 29

Do kompetencji Prezesa Federacji należy:
1) reprezentowanie Federacji na zewnątrz,
2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
3) przedstawianie projektu porządku posiedzenia Walnego Zebrania,
4) przedstawianie sprawozdań Walnemu Zebraniu z działalności Zarządu,
5) udzielanie upoważnień innym członkom Zarządu w sprawach określonych w pkt. 2-4.

§ 30

Prezes Federacji w rozumieniu Kodeksu Pracy jest przełożonym służbowym wszystkich kierowników oddziałów terenowych i placówek tworzonych przez Federację.

§ 31

Organem kontrolnym Federacji jest Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzi od 3 do 5 osób.

§ 32

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami organów zarządzających Federacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 33

Komisja spośród swego składu wybiera przewodniczącego.

§ 34

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Federacji,
2) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z przeprowadzonych kontroli,
3) ocena działalności Zarządu,
4) ocena projektów budżetu i bilansów,
5) wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania (wniosek ten jest wiążący dla Zarządu).

§ 35

Federacja jest reprezentowana na zewnątrz przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
Członek Zarządu reprezentujący Federację na zewnątrz jest do tego upoważniony uchwałą Zarządu Federacji.

Rozdział V
Struktura Federacji

§ 36

Zarząd Federacji może powołać sekcje, w których działają członkowie Federacji.

§ 37

Federacja może utworzyć oddziały terenowe i placówki poza siedzibą Federacji.

§ 38

Jednostki wyżej wymienione działają w oparciu o regulaminy zatwierdzone przez Zarząd, który sprawuje nadzór nad ich pracą.

Rozdział VI
Majątek Federacji

§ 39

1. Majątek Federacji stanowią:
1) nieruchomości,
2) ruchomości,
3) fundusze,
2. Na fundusze składają się:
1) składki członkowskie,
2) dotacje,
3) darowizny i zapisy.
4) dochody z działalności gospodarczej.
Dochody z działalności gospodarczej Federacji służą wyłącznie realizacji
celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego
członków.

§40

Działalność gospodarcza Federacji.
1. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach.
2. Działalność gospodarcza Federacji może być realizowana poprzez tworzenie
i uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego, handlowego oraz w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
3. Federacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
1) 86.90.E- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
nie sklasyfikowana
2) 87.10.Z- pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
3) 87.30.Z- pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
4) 87.90.Z- pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
5) 88.10.Z- pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku
i osób niepełnosprawnych

§ 41

1. Wszystkie umowy oraz zobowiązania majątkowe i finansowe podejmowane przez Federację wymagają uchwały Zarządu.
2. Decyzja Zarządu o zbyciu majątku, o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt 1, wymaga akceptacji Walnego Zebrania w formie uchwały podjętej w trybie określonym w § 42.
3. Na dokumentach składanych w sprawach, o których mowa w ust. 1, oraz na innych dokumentach, muszą być złożone dwa podpisy upoważnionych uchwałą Zarządu osób, w tym Prezesa.

§ 42

Federacja nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. Przekazywać swój majątek na rzecz członków Federacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Federacji,
4. kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Federacji, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Federacji

§ 43

Uchwałę w sprawie zmian w Statucie podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę w drugim terminie.

§ 44

1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Federacji Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Federacji i powołuje Komisję Likwidacyjną.
2. Uchwałę, o której mowa w ust.1, można podjąć większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50 % + 1 członków uprawnionych do głosowania.

§ 45

Statut uchwalono dnia 31 października 2003 roku.