Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na wykonanie wykończenia wnętrz w  pomieszczeniach przeznaczonych na dwa mieszkania wytchnieniowe. – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na wykonanie wykończenia wnętrz w  pomieszczeniach przeznaczonych na dwa mieszkania wytchnieniowe.

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP) ogłasza nabór na wykonanie wykończenia wnętrz w  pomieszczeniach przeznaczonych na dwa mieszkania wytchnieniowe.

Wszelkie informacji dotyczące wymagań i formy składania ofert przez wykonawców znajdują się tutaj.

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. – Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2. – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. – Usługi Opiekuńcze oraz Interwencja Kryzysowa – SPR.