Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogłoszenie o otwartym naborze partnera – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WM 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie,  Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.3. – Usługi Opiekuńcze oraz Interwencja Kryzysowa – SPR

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.
Pliki do pobrania: