Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogłoszenie o naborze personelu do Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ogłoszenie o naborze personelu do Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP) ogłasza nabór personelu do Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn  na następujące stanowiska:

  1. Terapeuta zajęciowy – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1092458
  2. Fizjoterapeuta – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094176
  3. Pielęgniarka – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094178
  4. Asystent osoby niepełnosprawnej – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094179
  5. Opiekun – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094181

Wszelkie informacji dotyczące wymagań i rekrutacji na poszczególne stanowiska znajdują się pod linkami podanymi powyżej.

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. – Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2. – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. – Usługi Opiekuńcze oraz Interwencja Kryzysowa – SPR.